Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от           Фондация Манфред Вьорнер” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 

Проект BG EIF2010/01 – 04.03

Интеграцията - задача за всеки от нас”

Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави

Text Box:

ДЕЙНОСТИ

ПРИНЦИПНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ГТД В ЕС

 

- Благоденствие и имиграция:  Интеграцията е ключът към успешна имиграция;

 

- Солидарност и имиграция: Прозрачност, доверие и сътрудничество, ефективно и съгласувано използване на наличните средства, партньорство с трети страни;

 

- Сигурност и имиграция: Визова политика, която служи на интересите на ЕС, интегрирано управление на границите, борба срещу незаконната имиграция и трафика на хора.