Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от           Фондация Манфред Вьорнер” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 

Проект BG EIF2010/01 – 04.03

Интеграцията - задача за всеки от нас”

Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави

Text Box: