Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от           Фондация Манфред Вьорнер” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 

Проект BG EIF2010/01 – 04.03

Интеграцията - задача за всеки от нас”

Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави

ФОНДАЦИЯ МАНФРЕД ВЬОРНЕР” И ПРОЕКТ ИНТЕГРАЦИЯТА-ЗАДАЧА НА ВСЕКИ”

Text Box:

Фондация Манфред Вьорнер” (МВФ) е създадена през 1996г. и до момента е реализирала множество проекти и дейности в полза на обществото.  Фондацията се нарежда сред първите неправителствени организации в България, които активно се ангажират с изследване на проблемите на граждани от трети държави (ГТД) в България. От 1997 година до момента фондацията е реализирала многократни изследвания на нуждите на отделни под групи от имигранти, които са довели до редица предложения за подобряване и насърчаване на достъпа до образование, здравни социални услуги и др. В рамките на пилотен проект, в който МВФ участва е създаден модел за интеграция на е създадена нова асоциация - платформа за интеграция на ГТД с различни националности.

Проект Интеграцията - задача на всеки” е насочен към всички заинтересовани страни от процеса на имиграция и интеграция в страната, като общата цел е се подобри интеграционният процес чрез изготвяне на анализи и изследвания в областта на политиката на интегриране, както и подобряване на процеса по събиране на данни. По-специално проектът предвижда да се изготвят предложения за подобряване на съществуващите техники за наблюдение и оценка на интеграционния процес, така че да бъдат изследвани по-ефективно и ефикасно нуждите и процесите, свързани с интеграцията на имигрантската общност в България. В рамките на проекта се прави преглед на действащите техники за наблюдение в съпоставка с характеристиките на целевите групи и добрите европейски практики на оценяване.

Чрез постигане на заложените резултати ще бъдат подпомогнати усилията на България да предостави по-добра възможност на ГТД от различни икономически, социални, културни, религиозни, езикови и етнически среди да изпълнят условията за пребиваване, така както и да насърчи тяхната пълноценна интеграция в обществото.